คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร : 0872383451
อีเมล์ : ampai2495@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวรราช กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู วิชามล
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0878573834
อีเมล์ : Wichamon.renu@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัย นอแสงศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพิสมัย โกมาสถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขเสริญ คำอ่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0815456029
อีเมล์ : suksurn1@hotmail.com