กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภัสสร วงศ์โสภา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลลิตา สุวรรณแจ่ม
ครู

นางสาวนงค์รักษ์ ศรีโนรา
ครู

นางสาวสุปรียา ผงบุญตา
ครู

นางคมคาย นาอุดม
ครู

นางสาวนิธิพร เสนาภักดิ์
ครู

นางสาวกิติญาพร บุญชุม
ครู

นางสาวญาสุมินทร์ พรมพุทธา
ครู

นายศตวรรษ จันทะวงษ์
ครู

Mr.Albert Arguelles
ครู

Mrs.Jennifer Arguelles
ครู

นางสาวปัทมา สีลา
ครู

นายพลศิวะ วงศ์โสภา
ครู