ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางทิพย์สุดา ดอนวิเชียร
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
ครูประจำชั้น

นางสาวนาถยา เนาวราช
ครู

นางสาวพนิดา ผงบุญตา
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวจุฬารัตน์ นามปัญญา
ครู
ครูประจำชั้น