ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปาริชาติ อะวะตา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววราลักษณ์ สุขสมบูรณ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2