ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายพีระพล แท่นทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวรภพ สง่าวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

น.ส.ชลธิชา แก้วโยธา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3