ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวีระพงษ์ พลซา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1


ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2


ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรจเรข ขาวะดา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4