ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวีระพงษ์ พลซา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจันทร์สุดา บุญหนา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนิติพล จันทะผล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรจเรข ขาวะดา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4