ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวทัศนีย์ มีปากดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววันดี หมื่นรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประภัสสร วงศ์โสภา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนิภาวรรณ นามวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4