ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววิลาวัลย์ กองสิงห์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2


ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายพนากรณ์ นามสีฐาน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายเอกพักตร์ เกษนาค
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5