ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิริพร สายแวว
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอนุธิดา เหลื่อมเภา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเนตรนภา แก้วพิภพ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวชฎาพร สนสุรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสุนิศา โสดำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางประภาภัทร เทพดุลยพัฒน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวปรียนันท์ แพงศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7