ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางอรไท สีทาทน
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอุทุมพร เชตุราช
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภาวิณี เจริญใจ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิมาพร สีภูมิไตร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุดาพร อาจปาสา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวศุจินทรา สาครขันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวพรทิพย์ สิมมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7