ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางพยุง ศรีสะอาด
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

น.ส.ปาริชาติ พลซา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจุฑามาศ แก่นสาลี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายเชิงชัย นามภูเขียว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4


ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวยุภาภรณ์ แสงขาน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวปริมประภา คนเพียร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7


ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8