ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนิตยา ประจง
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวศรีสุดา เลิศสพุง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววรรณิศา สะดาแนน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

น.ส.วรัญญา บุตรสอน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธัญญลักษณ์ ภิญโญทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายหกพจน์รัตณ์ เพ็งคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางเปรมศิริ รักษาบุญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวธัญลักษณ์ จันลาศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7