ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเรณู ทองดี
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวประการต์ แสงขาน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศรัญญา บุญหลาย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพนิดา จันทร์สีดา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางประนอม พลซา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางหนึ่งฤทัย ตันผา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายธรรมนูญ วิระพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางเกษสุดา จุตะโน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวพรเทวา เต็นรัมย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวชุติมา ผิวสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/10