ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางโชติกาญจน์ สอนสุภาพ
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิภาพร สิงห์เดช
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิยะดา ป้องเศร้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

น.ส.วรรณิษา ทุมก่ำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกาญจนา มีศรีแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางรุ่งณภา ขุนอินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางเรณู วิชามล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นายมงกต ผ่านแผ้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางรติรัตน์ อินคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/9