ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวสุดารัตน์ คามะดา
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางเกษร หลอดคำ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางขนิษฐา คำมงคุณ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวเบญจมาพร สุพรมอินทร์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสุดารัตน์ คำมา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวปริณดา ศรีนามหวด
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวอัมพาพันธ์ ศรีนาเมือง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7

นางสำอางค์ สำคัญ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/8