ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางพรรณนภา เตอร์ตู
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

ว่าที่ร้อยตรีหญิง มนันยา เหมือนอินทร์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

น.ส.มัชฌิมา เพียรชนะ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพิศพล อุนาสิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาววัชรี ศรียากุล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวอภิญญา วันสิม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสุมาลี ศรีสมุทร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7