กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปาริชาติ อะวะตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิศักดิ์ บุบพิ
ครู

นางสาวศรีสุดา บุญมาศ
ครู

นายเอกพักตร์ เกษนาค
ครู

นายวสันต์ อินนอก
ครู