กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพีระพล แท่นทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระยุทธ สุวรรณสนธ์
ครู