กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา บุพาที
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพนากรณ์ นามสีฐาน
ครู

นางสาวจันทร์สุดา บุญหนา
ครู