กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระพงษ์ พลซา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสนา เกษทองมา
ครู

น.ส.วงเดือน วีระภัทรโรจน์
ครู

น.ส.วิลาวัลย์ กองสิงห์
ครู

น.ส.วันดี หมื่นรัตน์
ครู

น.ส.ชลธิชา แก้วโยธา
ครู

น.ส.วราลักษณ์ สุขสมบูรณ์
ครู

น.ส.วรัญญา บุตรสอน
ครู

นางสาวสุดารัตน์ สอนขาว
ครู

นางสาวโสรยา พรหมมาศ
ครู

นายเจริญ เวชประสิทธิ์
ครู

นายธีระ โจะโหวะสิงห์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
ครู

นายธวัชชัย สุทธิดี
ครู