กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระพงษ์ พลซา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาสนา เกษทองมา
ครู

น.ส.วิลาวัลย์ กองสิงห์
ครู

น.ส.วันดี หมื่นรัตน์
ครู

น.ส.วราลักษณ์ สุขสมบูรณ์
ครู

นางสาวสุดารัตน์ สอนขาว
ครู

นางสาวโสรยา พรหมมาศ
ครู

นายเจริญ เวชประสิทธิ์
ครู

นายธีระ โจะโหวะสิงห์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์ กองสีทา
ครู