กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิภาวรรณ นามวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวทิวากร จุลกองฮ้อ
ครู

นางสาวอนุตรา อินทสอน
ครู

นางสาวบุษยา เกษทองมา
ครู

นางสาวดาหวัน สมสอง
ครู

นางสาวอลิษา คณะแพง
ครู

นายโกมินทร์ วิเลศ
ครู

นายวรภพ สง่าวงษ์
ครู

นางสาวรจเรข ขาวะดา
ครู

นางสาวพรพรรณ บุตรจันทร์
ครู