ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเรียบ สุวรรณผู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2529 – 2530
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จตุพร ศรีภูมิ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2530 – 2533
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ศิริวรรณ ศรียางค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2533 – 2536
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุดารัตน์ สิมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 – 2540
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ขันแก้ว สตางค์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2540 – 2542
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เนตรชนก วรศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2542 – 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพันธุ์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2548-2549
เบอร์โทรศัพท์ : 0879441720
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินทิรา ศักดาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2549 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขเสริญ คำอ่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0815456029
อีเมล์ : suksurn1@hotmail.com